Bài tuyên truyền Sắp xếp đơn vị hành chính
Lượt xem: 90

                Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân!

 Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính các cấp ở nước ta đã được điều chỉnh, sắp xếp lại phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đã đạt được một số kết quả tích cực góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc chia, tách đơn vị hành chính các cấp thời gian qua đã nảy sinh một số bất cập và hạn chế. Nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực của địa phương và Trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị cấp huyện, cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên, chủ yếu Trung ương phải hỗ trợ.

anh tin bai

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân!

Xã Nghĩa Đồng ngày nay qua các giai đoạn lịch sử cũng thay đổi nhiều về tên gọi, đến thời Nhà Nguyễn được gọi là Lộng Nguyên; cho đến những năm 1930 được gọi là khu Tứ xã (xã Trang Túc, xã Cốc Thành, xã Lộng Điền và xã Đông Lĩnh, nằm trong tổng Thượng kỳ, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được đổi tên là xã Đồng Nguyên, đến năm 1957 sau cải cách ruộng đất được đổi tên là xã Nghĩa Đồng cho đến ngày nay.

Xã Nghĩa Đồng là một trong 24 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Hưng. Nghĩa Đồng là xã nằm ở phía Bắc huyện Nghĩa Hưng, phía Bắc và phía Đông giáp xã Đồng Sơn, phía Tây giáp sông Đào, phía Nam giáp xã Nghĩa Thịnh và xã Nghĩa Thái, toàn xã có 8 thôn, xã có Tổng diện tích đất tự nhiên là 6,034 km2, với 7.328 nhân khẩu;

          Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030,
Nghị quyết số 35/2023 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 117 ngày 31/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2030;

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND huyện về xắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nghĩa Hưng, giai đoạn 2023 – 2025. Huyện Nghĩa Hưng sẽ sắp xếp 06 đơn vị hành chính cấp xã gồm các xã: Nghĩa Đồng, xã Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Minh, Xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Tân, thị trấn Quỹ Nhất thành 2 đơn vị hành chính mới

Trong đó có sát nhập 03 xã gồm: xã Nghĩa Đồng tổng diện tích tự nhiên là 6,034 km2, với 7.328 khẩu;  xã Nghĩa Thịnh tổng diện tích tự nhiên là 8,629 km2, với 8.431 khẩu, xã Nghĩa Minh tổng diện tích tự nhiên là 5,344 km2, với 5.552 khẩu  thành 01 xã mới. 

Tên đơn vị hành chính sau khi sát nhập dự kiến là xã Đồng Thịnh, có diện tích là 20,008 km2 với dân số là 21.311 nhân khẩu.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân!

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức lại đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của huyện, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân.

 Để thực hiện đảm bảo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu việc sắp xếp phải căn cứ theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên khu vực đồng bằng đối với cấp xã là 21 km2, quy mô dân số đồng bằng là 8.000 người trở lên, đồng thời phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Theo quy trình sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện theo lộ trình, thời gian tới đây UBND xã sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; (thời gian hoàn thành xong trước ngày 03 tháng 01 năm 2024) và HĐND xã thông qua Nghị Quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (thời gian hoàn thành xong trong tháng 02 năm 2024).

Cụ thể từ ngày 20/11/2023 đến ngày 25/11/2023 các sở thôn xóm tổ chức rà soát danh sách cử tri; từ ngày 01/12/2023 đến ngày 30/12/2023 niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và tại các Nhà văn hóa thôn xóm; ngày 31/12/2023 tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

anh tin bai

Đối tượng lấy ý kiến đợt này là cử tri xã Nghĩa Đồng, trong đó người có từ đủ 18 tuổi trở lên được ghi trong Giấy khai sinh, tính đến ngày UBND cấp xã tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được lập trong danh sách. Những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. Cử tri bị xóa đăng ký thường trú hoặc xóa đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính sau khi danh sách đã được niêm yết, cử tri đã có tên trong danh sách mà đến thời điểm phát phiếu lấy ý kiến bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì xóa tên khỏi danh sách cử tri. 

Để công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành công theo đúng kế hoạch đã đề ra, UBND xã đề nghị các đồng cán bộ, đảng viên và nhân nhân trong xã tích cực tham gia, đồng thuận với chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính.

Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân!

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 2023 - 2030, vì vậy phải có sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong huyện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương Nghĩa Hưng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

UBND xã Nghĩa Đồng

Tin mới

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xã Nghĩa Đồng - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
SĐT:0228871221
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang